Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Η σιδηρά κυρία στο γκαράζ του δήμου… Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι από το δήμαρχο Πέλλας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 1 του Ν.3852/2010.
2. Το από 19/12/2010 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.
3. Την περ. γ΄ και ζ’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 σε συνδυασμό με την §16 του άρθ. 282 του Ν. 3852/2010.
4. Τις §1, 2, 5, 6 και 7 του άρθ. 59 του παραπάνω νόμου αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
6. Τη με αρ. 45892/11.8.2010 Υπουργική Απόφαση.
7. Τις διατάξεις των άρθ. 75, 80 και 89 του Ν. 3463/06. ΄
8. Τις διατάξεις των άρθρων 94,95 και 97 του Ν. 3852/2010
9. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 3584/2007
10. Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982
11. Τις διατάξεις του Π.Δ 391/1982
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας
α) Καζαντζίδη Σωκράτη, β)Αϊβαζίδη Ιωάννη, γ) Στεργιούλα Δημήτριο, δ) Ρουσοπούλου Αικατερίνη ε) Παντελίδη Κυριάκο, στ) Σικοβάρη Βασίλειο, ζ) Κωβαίο Κωνσταντίνο ως Αντιδημάρχους από 03-01-2011 έως 31-12-2012 και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες αναλυτικά:


1.Στον κ. Καζαντζίδη Σωκράτη Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010,την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την τέλεση πολιτικών γάμων, την έκδοση αδειών ταφής, τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και τη σφράγιση αυτών, τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και εκείνες που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας.

2.Στον κ. Αϊβαζίδη Ιωάννη Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την τέλεση πολιτικών γάμων, την έκδοση αδειών ταφής, τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και τη σφράγιση αυτών, τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και εκείνες που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών.

3.Στον κ. Στεργιούλα Δημήτριο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την τέλεση πολιτικών γάμων, την έκδοση αδειών ταφής, τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και τη σφράγιση αυτών, τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και εκείνες που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων.

4.Στην κα Ρουσοπούλου Αικατερίνη Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την τέλεση πολιτικών γάμων, την έκδοση αδειών ταφής, τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και τη σφράγιση αυτών, τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και εκείνες που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες καθαριότητας, περιβάλλοντος, πρασίνου και πολιτικής προστασίας.

5.Στον κ Παντελίδη Κυριάκο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την τέλεση πολιτικών γάμων, την έκδοση αδειών ταφής, τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και τη σφράγιση αυτών, τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και εκείνες που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς.

6.Στον κ.Σικοβάρη Βασίλειο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία, την Πολεοδομία, τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

7.Στον κ. Κωβαίο Κωνσταντίνο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία, τη Δημοτική Αστυνομία, τον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη, το Εμπόριο, τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σικοβάρης Βασίλειος.
Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.
Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κωνσταντίνος.


Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος κ.Καζαντζίδης Σωκράτης της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών απουσιάζει ή κωλύεται τις ασκεί η Αντιδήμαρχος Ρουσοπούλου Αικατερίνη ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος κ. Αϊβαζίδης Ιωάννης της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης απουσιάζει ή κωλύεται τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Στεργιούλας Δημήτριος ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος Στεργιούλας Δημήτριος της Δημοτικής Ενότητας Μ.Αλεξάνδρου απουσιάζει ή κωλύεται τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αϊβαζίδης Ιωάννης ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν η κατά τόπο Αντιδήμαρχος Ρουσοπούλου Αικατερίνη της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου απουσιάζει ή κωλύεται τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καζαντζίδης Σωκράτης ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος Παντελίδης Κυριάκος της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας απουσιάζει ή κωλύεται τις ασκεί η Αντιδήμαρχος Ρουσοπούλου Αικατερίνη ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αν οι καθ’ ύλη Αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Πέλλας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Επτά αντιδημάρχους όρισε με σημερινή του απόφαση ο δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος. Μοναδική γυναίκα στην επτάδα η Κατερίνα Ρουσοπούλου που αναλαμβάνει όπως δείχνουν τα πράγματα το δύσκολο έργο στο γκαράζ του δήμου και θα έχει στην επίβλεψή της την καθαριότητα, το περιβάλλον, τα πάρκα και όλες τις παρεμφερείς υπηρεσίες καθώς και ότι αφορά το πρώην δήμο Κύρρου.
Στις υπόλοιπες θέσεις ορίστηκα οι παρακάτω:
Σικοβάρης Βασίλειος (Τεχνικών υπηρεσιών)
Κωβαίος Κωνσταντίνος (οικονομικών)
Καζαντζίδης Σωκράτης (για τα Γιαννιτσά)
Στεργιούλας Δημήτριος (για το Μ. Αλέξανδρο)
Αίβαζίδης Ιωάννης ( για την Κρύα Βρύση)
Παντελίδης Κυριάκος (για την Πέλλα)
Με αυτό το σχήμα θα πορευτεί την πρώτη διετία η νέα Δημοτική Αρχή που θα έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα τουλάχιστον στους πρώτους μήνες της θητείας της λόγω του «Καλλικράτη». Βέβαια πάντα υπάρχει και η αρχική δυσκολία προσαρμογής ειδικά των νέων αντιδημάρχων αφού θα έχουν απέναντι τους προκλητικές νοοτροπίες και συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουν αποφασιστικά όσο είναι καιρός. Εμείς δεν έχουμε παρά να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία…
Το πλήρες κείμενο της απόφασης..

64 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

καλή επιτυχία στους αντιδημάρχους στο έργο τους.Και μια διαπίστωση.Λυπάμαι που το λέω αλλά ο Στάμκος συμπεριφέρεται στους δημοτικούς του συμβούλους σαν σκουπίδια.Δε λέω δήμαρχος είναι θα διαλέξει αυτός το σχήμα με το οποίο θα διοικήσει αλλά επιτρέπεται εχθές Κυριακή να μην έχουν ιδέα ποιοί θα γίνουν αντιδήμαρχοι και που;Και αυτοί που δεν γίναν τόση αξία τους δίνει να μην καταδεχτεί ούτε να τους μιλήσει να τους ενημερώσει;Αυτή δεν είναι δημοτική παράταξη είναι ο δήμαρχος και τα τσιράκια του.Μαγκιά του βέβαια του Στάμκου που τους έκανε αλογάκια όλους τους μέχρι εχθές "μάγκες" και "πολιτικούς παράγοντες" αρκεί να του βγει βέβαια.Φυσικά εξαιρούνται οι παλαίουρες και μεγάλες γάτες δηλαδή ο Πασσαλής ο Καζαντζίδης και η Ρουσοπούλου που ξέρανε και παραξέρανε αν θα γίνουν αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι και πήραν αυτό που θέλανε απόδειξη ότι υπάρχουν σύμβουλοι δύο ταχυτήτων οι μάγκες και αυτοί που πετάνε αετό.Καλή επιτυχία λοιπόν στους αετούς και καλό αέρα στα πανιά αυτων που πετάνε αετό

ΚΡΥΑΒΡΥΣΙΩΤΗΣ είπε...

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ????? ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ?ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ?
ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ?ΟΤΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ? ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ. ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΕ ΠΕΙ Η ΤΟ ΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ : Η ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ... ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΑΣ.. ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ....

Ανώνυμος είπε...

Καλή επιτυχία στους αντιδημάρχους. Απορώ με τις επιλογές του υπερδήμαρχου. Καζαντζίδης αντιδήμαρχος Γιαννιτσών, Στεργιούλας αντιδήμαρχος π. Δ. Μεγάλου Αλεξάνδρου και λοιποί. Αν είναι δυνατόν! Απορώ τι μπορεί να προσφέρει αυτή η επιλογή στις τοπικές κοινωνίες; Κάποιοι είναι έμπειροι, άλλοι φιλόδοξοι και στο μέλλον θα δούμε αν είναι και ικανοί, αλλά για τους τόπους τους! Εκεί που γνωρίζουν ανθρώπους, καταστάσεις και προβλήματα.

Ανώνυμος είπε...

Prosekse mono me tous allous aetous na mhn mplekseis kai thn kaloumpa tou dikou sou...

Σ. είπε...

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΑΡΑΖ:ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.ΑΠ' Ο΄ΤΙ ΦΑΝΗΚΕ,ΤΑ ΠΗΡΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Ο ΣΤΑΜΚΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

να δω τωρα πως θα κανει ρουσφετια ο Σικοβαρης που δεν θα εχει καμια σχεση με τον απλο τον κοσμο.να δω πως θα δινει δανεικα.καλη θεση δεν λεω αλλα ο σταμκοσ τον εθαψε.πολυ καλα να παθει.

Ανώνυμος είπε...

re paei kala o stamkos?ti douleia exei o aivazidis stin krua vrusi?emeis topikous psifisame.pios tha pei na ton dei.k ti sxeseis exei autos me kruavrisiotes...

Ανώνυμος είπε...

Μια χαρά κάνει ο Στάμκος. Τα πρόβατα μακριά από τον τσοπάνη. Καταλάβατε πρόβατα;

Ανώνυμος είπε...

καλα ρε δημαρχε ειπες η επιτροπη η αντιδημαρχοι αλλοι τα πηραν ολα κοβεος και αλλοι τιποτε.Αλλους τους εφτιαξες και αλλους τους εκλα..ες

Ανώνυμος είπε...

Πολύ πολύ καλή επιλογή του Γρηγόρη !! Τέλος στην πολιτικη πελατεία !!! Μπράβο !!! Μακράρι να το έκαναν και άλλοι αυτό!!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΔΗΜΑΡΧΕ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ. EKANES ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ Δ ΕΝΩΤΗΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

swstos o 8:41...

Ανώνυμος είπε...

ΤΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ;ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩ;ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ;ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΓΙΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ! ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΡΕ;ΞΥΠΝΑΤΕ.ΣΑΣ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ; ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ ΓΕΩΡΓΟΙ; Ο ΣΤΑΜΚΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΦΟΡΟΥΣΕ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ!Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΙΤ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ!

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ:ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΜΕΡΓΚΕΛ!ΤΙ ΝΟΜΙΖΑΤΕ: ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΤΟΜΑ ΟΥΤΕ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ!ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ! ΘΑ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ!ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ!ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!ΜΕ ΓΕΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους και να επισημάνω ότι οι τοποθετήσεις των αντιδημάρχων και λοιπών με τα μέχρι τώρα δεδομένα από άποψη τακτικής κρίνονται πολύ καλές.

Ανώνυμος είπε...

ΣΩΣΤΟΣ Ο 11:47 ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ.
ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ!!

Ανώνυμος είπε...

ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗ. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΚΟΛΗΤΙΛΙΚΙΑ. ΝΑ ΣΦΙΞΕΙ ΚΑΙ Ο ..ΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ. ΕΤΣΙ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΔΙΑΙΡΕΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ ΠΑΝΤΟΥ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΓΕΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕ. ΑΞΙΟΣ............... ΚΙ ΑΣ ΞΥΝΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ................... ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΚΟΥΦΑΝΕΣ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΩΤΗΤΕΣ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ.ΟΧΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΛΙΚΙΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!!!!ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ είπε...

ΤΕΛΙΚΑ Ο ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ(ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ,ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ,ΣΤΑΜΚΟΣ,) ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ.ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ.ΧΡΕΩΣΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΦΗΣΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ. ΚΡΙΜΑ ΚΥΡΙΟΙ. ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ. ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ. ΤΡΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΨΗΦΟ. ΑΛΛΑ Ο ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΕΞΩ ΚΑΙ ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΒΟΣΚΟΥΝ. ΚΡΙΜΑ... ΚΥΡΙΕ ΑΙΒΑΖΙΔΗ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΑ ΧΕΤΕ. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ,ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΠΟΛΛΑ... ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ..

Ανώνυμος είπε...

Σταματήστε επιτέλους όλοι εσείς που πέσατε να φάτε τον Δήμαρχο!!! Τι πράγματα είναι αυτά ... ακούω από χθες το γνωστό " ... μα τι σχέση έχει αυτός με τα Γιαννιτσά εφόσον είναι από την Κ. Βρύση?"΄... Ένα έχω να πω, όταν κατεβαίνεις υποψήφιος σε ένα καλλικρατικό δήμο δεν είναι δυνατόν να ξέρεις τα προβλήματα του κάθε δήμου (καιτων 5 --- είναι αδύνατον για ένα απλό άνθρωπο π.χ. των Γιαννιτσων που κατεβαίνει δημοτικός σύνβουλος ). Έτσι λοιπόν είτε είναι κάποιος Δήμαρχος είτε Αντιδήμαρχος είτε απλός Δημ. Σύμβουλος εν καιρω θα μάθει ο καθένας τα προβλήματα του τόπου για τον οποίο είναι αρμόδιος... Πέσατε όλοι πάνω στον υπερδήμαρχο. Ντροπή σας ακόμα δεν ξεκίνησε η θητεία του... Άλλωστε οι αντιδήμαρχοι έχουν καιρό να μάθουν τα προβλήματα καθώς το ουσιαστικό έργο ξεκινά τον Ιουλίο γιατί τα κονδύλια του Καλλικράτη έρχονται τότε και τα κονδύλια του Καποδίστρια με την λήξη του πήγαν στο κράτος... Άρα μέχρι να αρχίσουν οι εργασίες του δήμου οι αντιδήμαρχοι θα μάθουν τα προβλήματά τους ... Εως τότε αφήστε τους ήσυχους να ρυθμίζουν τα μικρά προβλήματα των δήμων όπως πεζοδρομια καθαριότητα κλπ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΥΑ-ΒΡΥΣΗ. είπε...

ΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΑΜΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.ΥΠΟΜΟΝΗ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΕΙΔΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΑΦΛΙΑΣΑ Η ΓΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΣΚΟΡΔΗ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ. ΠΟΙΟΝ ΟΜΩΣ ΜΗΠΩΣΑΥΤΗΝ;Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΙΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΙΖΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

γιατι κατερινα αρωστισε φουντουκιδου με την αντιδημαρχιασου; θα πεισ δεν αρωστισε με την εκλογη του σταμκου; πολυ τοχαιρομαι

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΛΗΤΟΣ ΤΟΥΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΗ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΜΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΝ ΠΟΥΛΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ,ΤΟΝ ΧΡΕΩΣΑΤΕ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟ,ΚΑΙ Ο ΣΤΑΜΚΟΣ ΣΕ ΠΙΣΤΕΨΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΗ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ,ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠ ΜΑΣ ΕΣΤΗΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ,ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΑΓΕΣ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΑΜΚΟ,ΛΙΓΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΟΥΛΕΨΑΝΕ,ΕΛΠΙΖΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ,ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΝΕ ΧΑΡΕΣ,ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ,

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΚΑΙ ΕΣΥ ΡΕ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΓΙΩΡΓΟ ΣΟΥ ΚΟΨΑΝΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΤΥΦΛΟΣ(Η ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΙΣ)ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΑΛΙΣΦΕΡΙΣΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΤΕ

ΓΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ είπε...

'Ενα απο τα προτερήματα ή ελαττώματά μου,είναι να λέω πάντα αυτά που πιστεύω από μπροστά και όχι από πίσω.Όπως και να μη γλείφω κανέναν.Μάθε λοιπόν πως όταν μίλησα άσχημα για τον Σκορδή,τάπα του ίδιου τηλεφωνικά.ΠΡΩΤΑ Σ΄ΑΥΤΟΝ.Από κει και πέρα ρώτα τον ίδιο να μάθεις γιατί και πως.Γιατί για να σε σέβεται κάποιος,πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να σέβεσαι τον εαυτό σου.

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ ΓΙΩΡΓΟ ΗΘΕΛΕΣ ΤΟ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΟΥ.ΑΛΛΑ ΑΤΥΧΗΣΕΣ.....

Ανώνυμος είπε...

Μαύρα μεσάνυχτα! Άσχετοι. Ο Αιβαζίδης είναι γέννημα θρέμμα Κ.Β. Και γνωρίζει τα πάντα περί τέως Δ.Κ.Β.

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια ποιές οι αντιδράσεις απο τους άλλους εκτός Κρύας Βρύσης δήμους για τις επιλογές αυτές. Παρακαλώ οποίος γνωρίζει ας μας ενημερώσει... Ας γράψει κ το blog σχετικό άρθρο διοτί δεν υπάρχει μόνο η Κρύα Βρύση.

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΓΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΡΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΩΡΑΣ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ.ΤΟ ΘΕΛΕΙ ΔΙΠΟΡΤΟ.ΑΣ ΠΑΕΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΕΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΤΡΕΧΕ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΛΕΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΖΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΤΑ ΟΛΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΙ

ΣΟΦΙΑ είπε...

Γιά να μη πέσουν και τα υπόλοιπα μαλλιά σου,μάθε πως:"Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη σιωπή σου, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τα λόγια σου."

Τ.Τ. είπε...

ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΟΥ 7:39. ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΛΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΙ ΦΙΛΕ-Η, ΜΟΥ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ.ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ "ΝΤΟΜΙΝΟ" ΚΙ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Η ΠΕΤΡΑ...

ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

TI NA ΣΑΣ ΠΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ.ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΣΕΙΣ ΤΡΩΓΕΣΤΕ.ΓΙΑΥΤΟ ΘΑΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΞΑΝΑ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΚΡΙΜΑ.

Ανώνυμος είπε...

Κυριε Σταμκο ο δημος δεν ειναι νοσοκομειο εχεις εκλεγει δεν εχεις διοριστει.Για την νικη καποια στελεχοι προταξαν το παραστηματος .Συμπεριφερεσαι αυταρχικα σε στελεχοι που παλαιοτερα εξελεγησανσε ανωτερα αξιωματα της τοπικης αυτοδιοικησης αλλα τα 3 χρονια ειναι πολυ λιγα....ΚΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΖΙΣΟΥ

ΚΡΥΑΒΡΥΣΙΩΤΗΣ είπε...

ΟΙ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...
ΕΤΣΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ!
Ν Τ Ρ Ο Π Η ΣΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

O Στάμκος δεν συμπεριφέρθηκε απλώς αυταρχικά. Εντελώς αλλαζονικά.Εδειξε ότι τους έχει γραμμένουσ όλους αυτούς.Ούτε τους αξιοποίησε ούτε τους ειδοποίησε

Ανώνυμος είπε...

δεν καταλαβα για να ειναι οι νεοδημοκρατες κυβερνηση δεν θα κανουμε κριτικη θα σκυψουμε τοκεφαλι αυτο ειναι δημοκρατια ;

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΤΑΜΚΟΣ ΕΧΕΙ Η Δ Η ΔΥΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΠΡΩΣΟΠΕΥΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΑ ΕΛΙΤ ΚΡΑΤΗΣΕ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΣΑΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ο ΣΙΚΟΒΑΡΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΣΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ,ΕΛΠΙΖΩ ΔΗΜΑΡΧΕ ΝΑ ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ,

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΕ ΝΑΥΡΟΖΙΔΗ ΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΗ,ΦΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΣΟΥ ΕΙΧΕΣ,Ο ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ,ΤΟΝ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ,ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ,ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΤΟΝ ΧΑΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΔΩ ΣΤΑ ΓΙΑΝΙΤΣΑ,ΕΛΕΓΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΟΤΙ ΗΣΑΣΤΑΝ ΚΟΛΟΙΤΟΙ,ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ,ΟΤΑΝ ΗΡΘΑ ΣΤΗΝ ΚΡ ΒΡΥΣΗ ΤΡΟΜΑΞΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ,ΕΛΠΙΖΩ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ,

Ανώνυμος είπε...

ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ?ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΗΞΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΚΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ.ΜΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΜΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ.ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑΧΑ ΟΤΙ ΜΑΣ ΜΠΕΡΔΕΥΕΤΑΙ.ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ.ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΑΣ.ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣΤΕ,ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΣΤΑΜΚΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΙΡΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΚΡΙΑ.ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΩ.

Ανώνυμος είπε...

Βουτυρο στο ψωμιτου αν παραιτηθουν πηρε οτι ηθελε δεν θα γινει ομως ετσι η αλλεωςθα ειναι εκει και θα αντιπροσωπευουν τος ανθρωρους τους.Η μη αξιοποιηση των ικανων και αγαπητων στον τοποτους που για αυτους ψηφησαν τον Σταμκο δεν θα του βγει σε καλο δεν ξερω ποιος τον συμβουλευει αλλα τα ρουσφετια γινονται και αλλιως θα πρεπει ομως να ξερει οτι εχουσι γνωση οιφυλακες και τα περισσοτερα επονται

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ!Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ Ο Α ΚΑΙ Ο Β ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΜΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ.ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ.ΚΑΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ!

Ανώνυμος είπε...

sugxaritiria ston kurio pantelidi.einai o monos axiologos se auto to dithen sxima tou neou dimou.

Pocahodas είπε...

Από την στιγμή που ο κόσμος μας τελικά όπως αποδείχτηκε δεν ξέρει τι ψηφίζει καλά να πάθει... ήταν σίγουρο ότι ψηφίζοντας τον Στάμκο για δήμαρχο θα κάνουν κουμάντο οι Κρυαβρυσιώτες στα Γιαννιτσά!Γιατί όπως και να το κάνουμε αυτοί του έδωσαν και την μεγαλύτερη δύναμη. Επομένως έπρεπε να τους αξιοποιήσει... με τον καλύτερο τρόπο.

Ανώνυμος είπε...

Pocahoda οταν δωσεις υποψηφιοτητα και εκλεγεις τοτε θα εχεις λογο αλλιως κανε τη δουλεια σου αλλα το θεμα ειναι οτι με Σταμκο δημαρχο δεν θα την κανεις οπως την εκανες.

Ανώνυμος είπε...

Ηρεμιστε παιδια, ο συνδιασμος του Σταμκου ειναι αραγης Εκλεγμένοι και μη ειναι ενωμενοι και θα κανουν τα αδυνατα δυνατα για να πανε ολα καλα.
Ο Σταμκος ξερει πολυ καλα τι κανει και θα εκπληξει τους παντες, εχουμε πολυ χρονο μπροστα μας για να βγαλετε τις κακιες σας.

Pocahodas είπε...

Ανώνυμε 6:56 είμαι ελεύθερος πολίτης που έλεγα και θα λέω πάντα την γνώμη μου και την άποψη μου είτε αυτή είναι αρεστή είτε όχι! Αυτά τα φασιστικά να τα αφήσετε κατά μέρος γιατί παραπέμπουν σε άλλες εποχές!!! Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ήθος όταν πρόκειται για άτομα που αντιπροσωπεύουν τέτοιες παρατάξεις, που η ιστορία και μόνο απέδειξε το ποιόν τους!pocahoda

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ -/ΔΟΥΛΕΙΕΣ-/ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ,ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ Ο ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ,ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΝΑ ΧΩΝΗ ΤΗΝ ΜΟΥΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ,ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ ΕΧΩ,ΣΤΑΜΚΟ ΠΡΟΣΕΧΕ,ΑΙΒΑΖΙΔΗ ΤΟ ΙΔΙΟ,ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ,ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΝΑΙΒΕΣΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΝΕΙΣ,ΤΟ ΧΑΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡ ΒΡΥΣΗ ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ ΤΟ ΦΕΡΑΤΕ ΜΗΠΩΣ ΑΝΦΙΒΑΛΗΣ,

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ 2:28 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ.ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΑ ΑΞΙΟ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 5ΜΕΛΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΤΟΠΟ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ....

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδη ο Σταμκος βαζοντας τον Παντελίδη στην Πέλλα δεν κατάλαβε οτι έκανε Αντιδήμαρχο τον Γιάγκο ;;;;;;;
Eβαλε τους υπολοιπους δηθεν σε ξενους Δημους και τον Παντελιδη στο χωριό της γυναικας του να διοικει τον Δημο ο Μπαρμπα Γιαγκος που το παιζει δερβέναγας της Πελλας.
Αυτο ηταν φάουλ Σταμκο, μεγάλο φάουλ ! και οταν θα το καταλαβεις θα ειναι αργά.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ,Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΤΟΥ.ΟΧΙ Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΔΗΓΟΣ Η' Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ.[Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΤΟΥ].ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ,ΒΑΛΕ ΤΑΞΗ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΜΚΟ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ 8,40 ΣΥΜΦΩΝΩ,ΟΣΟΙ ΕΚΛΕΓΗΚΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ,ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ,ΕΝΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΝ,ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ Ο ΣΤΑΜΚΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΛΗΤΕΡΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ,Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ,ΤΑ ΔΩΡΑΚΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ,ΨΗΦΟ ΔΩΣΑΜΑΙ,

SIDIROPOULOS KRIA VRISSI είπε...

FILE 7:36 EIMAI KSADERFOS TOU FOSTIROPOULOU KAI TON STIRIKSA STIS EKLOGES.DEN KSERO GIA TOUS ALLOUS SINIPOPSIFIOIUS TOU, ALLA O NIKOS AKSIZEI GI AUTO KAI VGIKE PROTOS APO OLOUS STIN KRIA VRISSI, KAI MALISTA PERISSOTEROUS KI APO TOUS DIMOTIKOUS. AUTO LEEI POLLA GIA OSOUS GNORIZOUN POLITIKI. EPISIS DE NOMIZO OTI DOULEPSE KANENAN GIATI APLA DEN ETAKSE POTE KAI TIPOTA SE KANENAN. SE PROKALO AN EXEIS ANTITHETA STOIXEIA. TELOS NA SOU IPENTHIMISO POS ALLOI PLIRONONTOUSAN OS MELI TOU DS TOU NOSOKOMEIOU. O NIKOS EINAI AMISTHOS STO DS KAI EPISIS TA LEFTA POU DIKEOUTE APO TIS SINEDREIASEIS TA AFINEI STO NOSOKOMEIO OS APANTISI GIA TA DORAKIA POU ANEFERES.
EUXARISTO

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ 12*39 ΤΩΡΑ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΔΕΝ ΛΕΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ,ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΜΙΣΑ ΚΑΦΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝΤΙ ΜΑΣ ΓΡΑΨΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ,ΤΣΕΛ ΟΥΡΑ ,ΤΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΑ,ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ,ΨΗΦΟ ΔΩΣΑΜΕ,ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΞΕΡΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ,

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΛΑΜΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΚΥΡΡΟΥ,ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΡΠΑΧΤΕΣ ΚΑΙ 8Α ΕΠΑΝΕΛΘΩ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ.ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΔΕΡΑ ΚΥΡΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ήμαρτον, θα στείλω το ΕΣΡ να σας ρίξει πρόστιμο για ανάγκη διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας. Ούτε ο Φατσέας από το καφέ της Χαράς δε μιλούσε τέτοια Ελληνικά. Μάθετε να γράφετε σωστά και να καταλαβαίνουμε τι λέτε.

Ανώνυμος είπε...

φιλε το μυνημα εληφθη για τους παραληπτες,αυτοι που ξερουν να διαβαζουν διαβασαν,

Ανώνυμος είπε...

kyrie dhmhtrh pes poso 8a steixeish to kostos toy jsb ston kyrio f a r s a k i d i;oso kai oi mpogies;

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΝ ΠΑΤΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΙΒΑΖΙΔΗ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΗ ΟΠΩΣ ΞΕΡΕΙ,ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΗΞΕΡΕ ΑΠΟ ΧΘΕΣ,ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΑΒΕΝΟΥΝ,

Ανώνυμος είπε...

ΤΟΝ ΕΙΔΑΜΕ ΚΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΣ ΒΑΜΒΙΝΗ ΤΙ ΕΚΑΝΕ!

pocahonda είπε...

pocahonda. τι έκανε?? έταζε θέσεις εργασίας δεξιά και αριστερά..και υπήρχαν και άτομα που τον πίστευαν...!