Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Καθορίστηκε η ετήσια συνδρομή των επιχειρήσεων προς τα Επιμελητήρια.

Όπως οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομικής ζωής της χώρας αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έτσι και τα Επιμελητήρια φρόντισαν να διασφαλίσουν την χωρίς προβλήματα λειτουργία τους, αφού σχετική υπουργική απόφαση καθορίζει εκτός από την ετήσια συνδρομή αντίστοιχα και τις ανταποδοτικές χρεώσεις. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν ετησίως: - Ανώνυμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού θα καταβάλουν από 50 έως 100 ευρώ. - Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών ΕΠΕ θα καταβάλουν από 40 έως 70 ευρώ.... - Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε., αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν από 30 έως 50 ευρώ. - Ατομικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων θα καταβάλουν από 10 έως 20 ευρώ. - Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων μπορούν να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους. 
 Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται καταβάλλουν στα Επιμελητήρια ενιαίο τέλος υπηρεσίας για τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής, τέλος 5 ευρώ. - Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής, τέλος 10 ευρώ. - Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά Ταμεία), τέλος 10 ευρώ. - Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους, τέλος 5 ευρώ. - Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων, τέλος 10 ευρώ. - Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής, τέλος 5 ευρώ. - Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ, τέλος 10 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: