Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πέλλας και αποφασίζει για προσλήψεις τακτικού προσωπικού

Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας στα Γιαννιτσά, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
1.Προσλήψεις τακτικού Προσωπικού ΔΕΥΑΠ εγκ.40703/16/12/2016.
2.Διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ 2017.
3.Ορισμός υπολόγου και διαχειριστή του έργου “Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου ....
Δήμου Πέλλας – Β’ Φάση (ολοκλήρωση)” με κωδικό ΣΑ Ε2751 για ποσό 7.886.214,68 € και με κωδικό ΣΑ Ε0758, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2011ΣΕ07580101 για ποσό 701.478,49 €.
4.Ανανέωση ή μη της σύμβασης υποστήριξης από την εταιρεία Λογισμικού OTS.
5.Προσφορά για την υποστήριξη Λογισμικού της εταιρείας SOFTWORKS.
6.Εξώδικη όχληση της ΔΕΗ Α.Ε σχετικά με την χρέωση του λογαριασμού Αντλιοστασίου Αρχοντικού.
7.Ενημέρωση σχετικά με τις τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και του ν.4013/2011(Α’ 204) αρ.πρωτ.:40810/22 Δεκεμβρίου 2016 (αρ.πρωτ.ΔΕΥΑΠ:15/5/1/2017).
8.Αιτήσεις – Διάφορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: