Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας και αποφασίζει για προσλήψεις τακτικού προσωπικού

 Τρίτη 17-1-2017  και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας στο Δημαρχείο στα Γιαννιτσά για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Αύριο
1) Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.
2) Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ....
και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4421/2016 και τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
3)    Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4421/2016 και τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
4)    Συγκρότηση επιτροπών ενστάσεων και προσφυγών προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4421/2016 και τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
5)    Αποδοχή της ένταξης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
6)    Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 : « Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» για το έτος 2016.
7)    Έγκριση για σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 4 « Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016. 
8)    Υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
9)    Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας. 
10)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.
11)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Νέας Πέλλας .
12)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή του Τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων Δήμου Πέλλας. 
13)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα – Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου – Ολυμπιονικών – Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών.
14)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
15)    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.
16)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
17)    Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017.
18)    Λύση σύμβασης μίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης : α) του Θωμαϊδη Γρηγορίου του Χαράλαμπου και β) Μαραντίδου Μαρίας του Μακεδόνα.
19)    Επιστροφή ποσού.
20)    Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
21)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: