Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Στις 30 Νοέμβρη λήγει η προθεσμία ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Πέλλας

 Η Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Πέλλας ανακοινώνει ότι όσοι οφειλέτες επιθυμούν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές προς τις ΔΕΥΑ έως και 30 Νοέμβρη 2017.
Συγκεκριμένα οφειλές προς την ΔΕΥΑ Πέλλας υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα ...
τοις εκατό (80%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
γ) Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα  τοις εκατό (70%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως  εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα  τοις εκατό (50%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών στην ΔΕΥΑ Πέλλας (Υπηρεσία Οικονομικού, Τμήμα Καταναλωτών στην οδό Παναγιωτάκη 13 στα Γιαννιτσά) έως 30 Νοεμβρίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :23820 56011  ΔΕΥΑ Πέλλας  Παναγιωτάκη 13 Γιαννιτσά

Δεν υπάρχουν σχόλια: