Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Ευνοϊκή Ρύθμιση οφειλών από Λογαριασμούς νερού και Πρόστιμα προς τη ΔΕΥΑ Πέλλας

 Η Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Πέλλας ανακοινώνει ότι υπάρχει δυνατότητα  να ρυθμίζονται οφειλές προς τους  Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών έως και την 30 Νοεμβρίου 2017.
Συγκεκριμένα οι οφειλές προς την ΔΕΥΑ Πέλλας μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ...
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
γ) Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα  τοις εκατό (70%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως  εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα  τοις εκατό (50%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών στην ΔΕΥΑ Πέλλας (Υπηρεσία Οικονομικού, Τμήμα Καταναλωτών στην οδό Παναγιωτάκη 13 στα Γιαννιτσά) έως 30/11/2017.
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά όχι μόνο το  σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη προς τον Δήμο, αλλά και οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι την 30/09/2017 .
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :
23820 56011 ΔΕΥΑ Πέλλας  Παναγιωτάκη 13 Γιαννιτσά

Δεν υπάρχουν σχόλια: