Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Παράταση για την υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα εκκίνησης επιχειρήσεων Νέων γεωργών την Π.Κ.Μ.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έδωσε με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας για τις ενισχύσεις «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», παρατείνεται μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016.
Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω ....
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης – φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2017, να υποβάλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: