Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Αλλαγή στη θέση αντιδημάρχου στην Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης

  Με απόφασή του ο δήμαρχος Γιαννιτσών έκανε δεκτή την παραίτηση του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου Δ.Ε. Κρύας Βρύσης Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου και από την 1η Σεπτέμβρη έως τις 31-08-2019 όρισε νέο αντιδήμαρχο
τον δημοτικό σύμβουλο Μπαλτζίδη Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών...
που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, όπως την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, την τέλεση πολιτικών γάμων, την έκδοση αδειών ταφής, τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση αδειών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τη σφράγιση αυτών, τη χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και τη σφράγιση αυτών, τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και εκείνες που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του  ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιωτίδης Μιχαήλ  ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: