Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

"ΠΕΛΛΑ - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" Ανακοίνωση για τον Ισολογισμό

Θέσεις της Δημοτικής Παράταξης
 «ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
14 λόγοι που αποδεικνύουν το δήθεν νοικοκύρεμα – εδώ και 10 χρόνια –  του δήμου Πέλλας  

   Με τις διατάξεις του ν.4735/2020 η αρμοδιότητα για την έγκριση του απολογισμού μεταβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου από το γεγονός ότι δήμοι καταψήφισαν τον απολογισμό - ισολογισμό  και αποτελέσματα χρήσης. Στο Δ.Σ. έμεινε μόνο η έγκριση του ισολογισμού, με βάση και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Για 14 σοβαρές παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, ο «νοικοκυρεμένος» ισολογισμός δεν ψηφίστηκε από την παράταξή μας. 
Ποιες είναι αυτές:.....
1. Η απογραφή της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2019 και κατά συνέπεια δεν είχε διαμορφωθεί το τελικό ύψος των ΙδίωνΚεφαλαίωντου.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ποσού 180 χιλιάδων €, ποσό που πρέπει να πληρώσει ο Δήμος, βάσει της προσωρινής Έκθεσης Εκκαθάρισης της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κάμπου Ν. Πέλλας Α.Ε.» 
3. Στις «Απαιτήσεις» του Δήμου Πέλλας περιλαμβάνονταικαι απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 7,07 εκατ.€ περίπου, για τις οποίες υφίσταται πρόβλεψη ύψους 1,5 εκατ. περίπου, για τη πιθανή ζημία που θα υποστεί οΔήμος από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Ηυφιστάμενη πρόβλεψη από το Δήμο Πέλλας υπολείπεται όμως κατά 3,3 εκατ. €. Περίπουτου ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί δηλαδή, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονταιαυξημένα κατά3,3 εκατ. ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεωναυξημένα κατά 400 χιλ.ευρώ. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά300 χιλ. και τα αποτελέσματα των χρήσεων πριν το 2017 αυξημένα κατά 2,6εκατ.αντίστοιχα. Τι νοικοκύρεμα κι αυτό τόσα χρόνια!!!! Αν στην υφιστάμενη πρόβλεψη του 1,5 εκατ. προσθέσουμε και την υποεκτίμηση της επισφάλειας 3,3 εκατ. βάση των ορκωτών τότε η επισφάλεια αγγίζει τα 4.800.000. Άρα υποεκτιμάμε την επισφάλεια και αυξάνουμε δαπάνες, ενώ δεν θα έπρεπε.
4. Δυστυχώς τίποτα δεν ξεκαθάρισε μετά την συνένωση των νομικών προσώπων από κάθε δήμο κι έτσι περιλαμβάνονταισταβιβλίατουΔήμουέργαΎδρευσης&Αποχέτευσηςτωντέωςδήμων, υπόλοιπα. Εκατομμύρια χορηγήσεων και παγίων πουέπρεπενα μεταφερθούν στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσηςκαι Αποχέτευσης του ΔήμουΠέλλας» (η οποίατα χρησιμοποιεί) και να προσαυξήσουν τοκεφάλαιο της και ισόποσα τη συμμετοχή του Δήμου.Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις μεταβολέςστηναξία της συμμετοχήςαλλάκαιστηνκαθαρήθέσητουΔήμουγιατηνπερίπτωση που είχαν διενεργηθεί σωστά οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες και κατάλληλεςλογιστικές καταχωρήσεις κι έτσι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα.
5.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν επιβαρύνθηκαν με βεβαιωμένες και ρυθμισμένεςεισφορές ΙΚΑμε συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσεως καιτα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 104 χιλ. ενώ οι "Υποχρεώσεις προς ΑσφαλιστικούςΟργανισμούς"να είναι μειωμένεςκατά ευρώ 104χιλ. Στοιχεία δηλαδή που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα για τι συμβαίνει στα ταμεία του δήμου. 
6.ΟΔήμος Πέλλας επιβαρύνεταικαιμε σημαντικάποσάδαπανών ηλεκτρικούρεύματοςγια τα αντλιοστάσια ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων ΚρύαςΒρύσης,Κύρρου καιΠέλλαςγιαταοποίαδενέγινε μέχρισήμερα αλλαγή χρήσης καικωδικούΗλεκτρονικήςΠληρωμήςμεσυνέπειαναπληρώνειοΔήμος τις δαπάνεςηλεκτρικούρεύματος. Απόστοιχείαπουτέθηκαν υπόψη του ελέγχου μας, προκύπτει ότιοιδαπάνες αυτέςανέρχονταισυνολικάμέχρι την 31.12.2019 σε2,8 εκ. ευρώ. 
7.Στα «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», περιλαμβάνεται και ποσό 1,4 εκατ.€ περίπου, που αφορά δεδουλευμένα έσοδα του Δήμου από την παροχή υπηρεσιών προς τονΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, για τη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ, με προσωπικό τουδήμου, έναντι της ανά τόνο απορριμμάτων αμοιβής του, για τις χρήσεις 2014έως και τηχρήση 2016 ,που δεν έχει (αν είναι δυνατόν) τιμολογηθεί μέχρι σήμερα. Και μόλις στα τέλη του 2019 κατατέθηκε αγωγή από τον «ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» κατά του ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με την οποία ζητείται η καταβολή τωναμοιβών 1,8 εκατ. € περίπου για τις ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες. 
8. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχουδεν λάβαμε πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου Πέλλαςκαθώςκαι αναφοράσε τυχόνεμπράγματαβάρηγια  όλα  ταακίνητάτου.O ΝομικόςΣύμβουλοςτουΔήμουεγγράφως μας ενημέρωσεότι«δεν υφίστανταιεμπράγματα βάρη επί των ακινήτων τουτέως ΔήμουΓιαννιτσών» ενώγια την ύπαρξηεμπραγμάτωνβαρώνεπίτωνακινήτωντωνάλλων δημοτικώνενοτήτων10 χρόνια μετά δενέχεικαμίαπληροφόρηση.
9.Η απογραφή καιαποτίμηση ορισμένων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμουδεν κατέστηδυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι και τα τέλη του 2019και κατά συνέπεια δεν υπολογίσθηκανοι αποσβέσεις της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων. Είναι λυπηρό πως σε έναν τόσο νοικοκυρεμένο δήμο δενέχειολοκληρωθείη φυσικήαπογραφήκαιαποτίμηση όλης της σχολικήςπεριουσίας. 
10. Από τη χρήσητου 2018 και μέχρισήμερα, πραγματοποιούνται ενέργειες για τη μεταβίβαση, των μεταφορικών μέσων των τέως δήμων, στο όνομα του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας. Μέχριτηνημερομηνίασύνταξης της παρούσηςέκθεσης,δενείχεολοκληρωθεί ηανωτέρωδιαδικασία.
11. Ο Δήμος Πέλλας συμμετέχει, μεποσοστό100%, στη«Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΔήμουΠέλλας(ΔΗΚΕΠΑΠ)» πουέχεισυνολικό κεφάλαιο 2.263.147,96 € από το οποίο μέχρι την 31.12.2019το καταβλημένο ανέρχονταν σε λίγο πάνω από 1€ με το οφειλόμενοποσό προς την επιχείρηση να αγγίζει το 1.140.000 €. Σημειώνεται όμως ότι, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, δεν τέθηκαν υπόψη μας ελεγμένες, από ΟρκωτούςΕλεγκτές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης2019.
Ο Δήμος Πέλλας συμμετέχει, με ποσοστό100% και στη «Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης–Αποχέτευσης Πέλλας(ΔΕΥΑΠ)» πουέχει συνολικό κεφάλαιο € 4.028.118,23 από το οποίο μέχρι την 31.12.2019 το καταβλημένο ανέρχονταν σε € 3.903.118,23 και το οφειλόμενο σε € 125.000,00.
12. Δυστυχώς δεν τηρείται ούτε βιβλίο αποθήκης.
13. Κατά τον έλεγχο των λογαριασμών για τις δαπάνες των ενοικίων που καταβάλλει οΔήμος, διαπιστώσαμε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα μισθωτήριασυμφωνητικά.
14.Και τέλος ένα πολιτικό σχόλιο για τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος αν  περάσει στις αρμοδιότητες των Δήμων θα είναι πολύ δύσκολο οι δήμοι να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν, εφόσον σήμερα δεν μπορούμε να εισπράξουμε ούτε τα ανταποδοτικά τέλη και τις εισφορές από πολλούς δημότες μας. Πρότασή μας να υπάρχει κρατική επιχορήγηση όπως είναι σήμερα και να μας δοθούν επιπλέον ποσοστά από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ.
Για ακόμη μια φορά καταψηφίσαμε τον ισολογισμό του δήμου Πέλλας, εφόσον οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει καμία βελτίωση. 


Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΠΕΛΛΑ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Στάθης Καστερίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: