Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

290.000 ευρώ για υπερωρίες των αποσπασμένων στη Γενική Γραματεία του Υπουργείου Παιδείας

Αν πιστεύετε ότι και γι αυτή την κυβέρνηση, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα, στηρίζεται σε έναν σχεδιασμό και οργάνωση που συγκλίνει στην παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση πόρων, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσετε αυτή την απόψή σας. Σε αυτό μας οδηγεί άλλωστε η απόφαση του υπουργού Παιδείας να διαθέσει 290.000,00 ευρώ για υπερωρίες που θα γίνουν μέχρο το τέλος της χρονιάς, από τους αποσπασμένους υπαλλήλους στο υπουργείο του. Δείτε τι αναφέρει η σχετική απόφαση με αριθμό πρωτ.141499/Γ1
:
Αποφασίζουμε
την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν ....
εποχιακές, επείγουσες και
έκτακτες ανάγκες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 και ειδικότερα από τη δημοσίευση
της παρούσης έως και 31-12-2017, ως ακολούθως για 871 διοικητικούς υπαλλήλους,
μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους
εκπαιδευτικούς, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ.
Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στα Γραφεία
Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
Θρησκευμάτων και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω γραφεία.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να υπερβεί το ποσό των 290.000,00 € (διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ) σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 19-110 (Κεντρική Υπηρεσία – Γενική
Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων), ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»
οικ. έτους 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: